Economy and Investment

ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมลงนาม บสย. “การประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ร่ว

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้บรรลุข้อตกลงในการขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) และ Korea Small Business Institute (KOSBI) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยผู้ประกอบการ SMEs จากเกาหลีใต้ ผ่านโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง (Ministry of Strategy and Finance : MOSF) โดยได้มอบหมายให้ Korea EXIM Bank เป็นผู้แทนของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว 
 
การลงนามในบันทึกช่วยจำ (Aide Memoire) ระหว่าง Korea EXIM Bank กับ บสย. จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในระดับภูมิภาคร่วมกัน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้แก่ประเทศไทยซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินโครงการในประเทศ บสย. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้โครงการนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
นางสาว แซ วอน ฮอง (Sae-won Hwang) ผู้บริหารโครงการ จาก Korean Exim Bank กล่าวว่า องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและออกแบบระบบการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ KSP จะประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับระบบการค้ำประกันผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยในปัจจุบัน และแนะนำรูปแบบการค้ำประกันที่เหมาะสมกับประเทศไทย
 
2. การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย (Thai Technology Rating System : TTRS) โดยประยุกต์จากระบบการประเมินเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Technology Rating System)
 
3. การทดสอบการใช้ได้จริงของระบบประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และพัฒนาระบบค้ำประกันเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย รวมทั้งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2558 ผู้เชี่ยวชาญโครงการ KSP จากประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้สรุปโครงการ รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 
 
นางสาวสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย เป็นโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน โดยทาง สวทช. จะร่วมกับ บสย. จัดทำระบบที่เรียกว่า Thai Technology Rating System (TTRS) ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก KOTEC โดยเป็นระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก