Economy and Investment

หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center"

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริก

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center" เพื่อให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี และเพิ่มทักษะให้กับ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดยจะมีการให้คำปรึกษาการดำเนินการธุรกิจ ข้อมูลพัฒนาผู้ประกอบการสู่การแข่งขันในอาเซียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากปัจจุบัน SMEs จำนวน 2.8 ล้านราย อยู่ในระบบเพียง 6 - 7 แสนราย ทำให้การสนับสนุนต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเชื่อว่าการเปิดให้บริการกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างมาก โดยคาดว่าภายใน 4-5 ปี จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้กว่า 1 แสนรายต่อไป 
 
สำหรับพันธกิจหลักของศูนย์บริการ ประกอบด้วย 6 พันธกิจ คือ
1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น ในการตั้งเป้าหมายธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การขอรับสินเชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ
 
2. พัฒนาการจัดการธุรกิจ (SMEs Enhancement) ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่าง รวมถึงชี้ช่องทางและเชื่อมโยงข้อมูลการช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
3. พัฒนาแผนการตลาดและแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ (New Marketing Trend) ให้คำปรึกษาแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
 
4. ขยายตลาดสู่ ASEAN (Expand ASEAN Business) ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV
 
5. สร้างเครือข่ายและติดต่อธุรกิจ (SMEs Meets & Networking) สร้างเครือข่ายและติดต่อธุรกิจสำหรับ SMEs ที่ต้องการจับคู่ธุรกิจและต้องการสร้างช่องทางธุรกิจ และ
 
6. การบ่มเพาะและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ (Expert Mentoring) บ่มเพาะและให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับ SMEs ที่ต้องการรับคำปรึกษาเฉพาะทาง
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP รวมของประเทศได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 39.9% ในปี 2546 เหลือเพียง 37.4% ในปี 2556 ซึ่งยังมีสัดส่วนที่ห่างเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีสัดส่วน GDP ของ SME อยู่ที่ประมาณ 50% ของ GDP รวม ปัจจุบัน SMEs ไทยไม่สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสาเหตุหลายประการ การเปิดศูนย์บริการนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นส่วนช่วยผลักดันกลไกการเติบโตให้เอสเอ็มอีเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดย SMEs ที่ต้องการคำปรึกษาสามารถโทรมายังสายด่วน หมายเลข 0 2018 6986-7
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก