Economy and Investment

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการวีซ่า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บร
 
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน One Stop Service ณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2540 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ในลักษณะเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว โดยมีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ซึ่งเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเพิ่มเป็นอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้น
 
นอกจากนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้มีการปรับปรุงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต (BOI) ซึ่งสามารถยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นด้วยตนเองและเมื่อออกใบอนุญาตแล้วเสร็จจะแจ้งให้ไปรับ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 30 นาที เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก