Economy and Investment

ก.ไอซีที หนุนสินค้า Green ICT แข่งอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.ไอซีที หนุนสินค้า Gree

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงไอซีที โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ICT ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ICT ในประเทศไทยเน้นการแข่งขันด้านราคาและผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการเปิดตลาดเสรีมากขึ้นและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ส่งผลให้การแข่งขันด้านคุณภาพและราคาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้มีผู้ขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากและทำให้เป็นปัญหากับผู้ซื้อว่าจะสามารถเลือกจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมในเรื่องของการผลิตและการใช้สินค้า ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green ICT) สินค้าต้องมีมาตรฐาน และมีระบบการตรวจสอบรับรองที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระในการดำเนินการและปัญหาในการจัดซื้อจัดหาของทุกฝ่ายได้ ตลอดจนเพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย
 
นอกจากนี้ จะต้องมีการปรับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตที่จะต้องมีการส่งสินค้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านการรับรอง ในขณะที่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนผ่าน http://ni3.mict.go.th/greenict/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีสมรรถนะดี ทนทานต่อการใช้งาน และประหยัดพลังงาน ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์จะต้องมีคณะกรรมการร่วมกันกำหนดคุณสมบัติ (สเปก) และกรอบราคา มีหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบสินค้าและขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดหาสามารถเข้ามาค้นหาสินค้าตามทะเบียน
 
"ในส่วนของกลุ่มอาเซียนนั้นได้มีการหารือเรื่องการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นไอทีและอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากกฎระเบียบการตรวจสอบของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การสร้างตลาดใหม่ การนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือประสบการณ์ที่มีมากกว่า หรือสิ่งที่ประเทศอื่นยังไม่มี เพื่อสร้างความได้เปรียบให้สินค้า” นางสาวรัจนาฯ กล่าว
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก