Economy and Investment

ก.อุตสาหกรรมผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ผู้นำ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.อุตสาหกรรมผลักดัน 7 ยุ
 

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทย สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต
2. ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัย
4. ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงาน
6. ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ และ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 
โดยเชื่อว่ายุทธศาสตร์ข้างต้นจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมีรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากขึ้นจากการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปขายใน AEC ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีจำนวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 10 ประเทศสมาชิก รวมกันสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62 ล้านล้านบาท
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก