About AEC

ก.แรงงาน แจง 39 ประเภทงานคนต่างด้าว ‘ห้ามทำ’

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.แรงงาน แจง 39 ประเภทงา
 
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่คนต่างด้าวเปิดร้านอาหารตามสั่งแย่งอาชีพคนไทย ว่า การเปิดร้านอาหารตามสั่งนั้นถือว่าเป็นการขายของหน้าร้านเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งได้กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 งาน ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หากพบคนต่างด้าวทำงานผิดประเภทจะมีโทษสำหรับนายจ้างคือปรับระหว่าง 10,000 -100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1 คน โทษสำหรับแรงงานต่างด้าวคือจำคุก 5 ปี ปรับระหว่าง 2,000 - 100,000 บาท ทั้งนี้ หากแรงงานต่างด้าวยินยอมกลับประเทศต้นทางจะถูกนำส่งกองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการส่งกลับโดยได้รับการละเว้นโทษจำคุก
 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ได้กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 งาน คือ
1) กรรมกร ยกเว้นกรรมกรในเรือประมง แต่ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลชาติอื่น และคนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 
2) กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ หรือประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา ควบคุมดูแลฟาร์มหรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล
 
3) ก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
4) แกะสลักไม้
5) ขับขี่ยานยนต์ หรือขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
6) ขายของหน้าร้าน
7) ขายทอดตลาด
8) ควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว
9) เจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
10) ตัดผม ดัดผม เสริมสวย
11) ทอผ้าด้วยมือ
12) ทอเสื่อ
13) ทำกระดาษสาด้วยมือ
14) ทำเครื่องเขิน
15) ทำเครื่องดนตรีไทย
16) ทำเครื่องถม
17) ทำเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องนาก
18) ทำเครื่องลงหิน
19) ทำตุ๊กตาไทย
20) ทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม
21) ทำบาตร
22) ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
23) ทำพระพุทธรูป
24) ทำมีด
25) ทำร่มกระดาษหรือผ้า
26) ทำรองเท้า
27) ทำหมวก
28) นายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรือตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
30) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
31) ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
32) ปั้นและทำเครื่องปั้นดินเผา
33) มวนบุหรี่ด้วยมือ
34) มัคคุเทศก์หรือจัดนำเที่ยว
35) เร่ขายสินค้า
36) เรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
37) สาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ
38) เสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
39) ให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการและงานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก