About AEC

ไทยร่วมประกาศปฏิญญากัวลาลัมเปอร์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยร่วมประกาศปฏิญญากัวลา
 
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมทางการศึกษาและฝึกอบรมภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่ออนาคต ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมีรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายจ้าง เยาวชน และองค์กรเอกชน จาก 23 ประเทศเข้าร่วม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมประกาศเป็น ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ว่า ด้วยการพัฒนาทักษะและการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ 8 เรื่อง ได้แก่
 
1. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในโลกของการทำงาน
2. สร้างความมั่นใจในการจัดการอาชีวศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
3. ขยายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยให้การศึกษาเพื่ออาชีพ
 4. บูรณาการทักษะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในหลักสูตรอาชีวศึกษา
5. ปรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้เป็นกระโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพและการเรียนรู้
6. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและเพิ่มงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา
7. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดอาชีวศึกษา
8. ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
 
กอศ. จะได้นำเรื่องนี้เป็นข้อมูลหนึ่งในการประชุมอธิบดีกรมอาชีวศึกษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ส.ค. จังหวัดเชียงใหม่
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก