About AEC

ไฟเขียวสัมปทานลงทุนเขตเศรษฐกิจทวาย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไฟเขียวสัมปทานลงทุนเขตเศ
 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายอูญาณ ทุน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 ณ นครเนปิดอว์ โดยที่ประชุมเห็นชอบสาระสำคัญของร่างสัญญาสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกและบันทึกความเข้าใจฉบับเพิ่มเติมซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาแล้ว
 
สำหรับโครงการดังกล่าวมีโครงการย่อยประกอบด้วย ท่าเรือขนาดเล็ก พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยะแรกและการบริหารจัดการถนนสองช่องทางโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงงานผลิตไฟฟ้าชั่วคราว อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ระบบโทรคมนาคมภาคพื้นดินและพื้นที่อยู่อาศัยระยะแรก ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกระหว่างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มธุรกิจไทย คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอลเอ็นจี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะสมบูรณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเนด้าเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาโครงการร่วมกับประเทศญี่ปุ่นต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีโครงการคลังเชื้อเพลิงลอยน้ำ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทวายซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยเมียนมาที่ได้ลงนามไปก่อนหน้านี้ และเห็นชอบในหลักการให้สามารถใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงินในการทำธุรกรรมด้านการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาโดยให้มีคณะทำงานร่วมด้านการเงินจากทั้งสองประเทศร่วมจัดทำข้อเสนอต่อไป
 
นายอูญาณ ทุน กล่าวว่า โครงการทวายระยะแรกคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี และก่อให้เกิดการจ้างงานต่อคนในพื้นที่ประมาณ 300,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2568 โดยจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่พื้นที่ภูมิภาคที่มุ่งเน้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย เมียนมา และญี่ปุ่น มีข้อสรุปว่าญี่ปุ่นยืนยันที่จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการทวายต่อไปและเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องมีการหารือในระดับคณะทำงานกลุ่มย่อยจากทั้งสามประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก