Economy and Investment

ครม. เห็นชอบการผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม. เห็นชอบการผูกพันตาม
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง "การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก” ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation) หรือความตกลง TFA ขององค์การการค้าโลก (WTO) 
 
สำหรับการปฏิบัติตามความตกลง TFA จะส่งผลดีต่อไทยทั้งในด้านการช่วยลดต้นทุน การเงิน ระยะเวลา และปัญหาความไม่แน่นอนในการขนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบของศุลกากรและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยจะนำไปสู่การปรับปรุง การปฏิบัติและสร้างความชัดเจนยิ่งขึ้นในหัวข้อ อาทิ การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น การชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ การจำกัดการใช้มาตรการตรวจสินค้าก่อนส่ง และสนับสนุนให้แบ่งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (เช่น ช่องทางรถ หรือที่สำหรับจอด) เพื่อการขนส่งผ่านแดน
 
ทั้งนี้ ธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ประมาณการไว้ว่า การปฏิบัติตามเนื้อหาของความตกลงฯ อย่างครบถ้วนจะเพิ่มการค้าโลก โดยอาจเพิ่มมูลค่าการส่งออกต่อปีระหว่างสามหมื่นถึงหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐ และช่วยลดต้นทุนการค้าได้ โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่อหัวปานกลางขั้นสูงซึ่งรวมถึงประเทศไทยจะสามารถลดต้นทุนการค้าลงได้ประมาณร้อยละ 12.9
 
โดยปัจจุบันมีประเทศที่ให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชแล้ว 8 ประเทศ ซึ่งไทยและอีกหลายประเทศอยู่ระหว่างเร่งให้การยอมรับพิธีสารให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2558 ที่ประเทศเคนยา
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก