About AEC

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
 
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองนูซาดัว บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านสนเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอโครงการรับการพิจารณาจากประเทศสมาชิก
 
นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้รายงานความคืบหน้าการขอขยายกรอบเวลาของแผนการดำเนินงาน ASEAN – China Work Plan on Enhancing ASEAN – China Cooperation Through Information and Media ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – จีน รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ โครงการ Visit of ASEAN – China Broadcasting Personnel to Thailand และการจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในปี 2559
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเสนอขอรับการอนุมัติโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมสนเทศ ครั้งที่ 50 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 โครงการ งบประมาณจำนวน 434,280.00 เหรียญสหรัฐ โดยการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมสนเทศ ครั้งที่ 50 จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก