About AEC

จัดตั้งสายด่วนอาเซียน - จีน รับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเล

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จัดตั้งสายด่วนอาเซียน -

จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๙ (ASEAN-China Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the DOC: SOM on DOC) ณ นครเทียนจิน นายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในฐานะประธานร่วมของการประชุมฯ ได้แถลงข่าวร่วมกับนายหลิว เจิ้นหมิน (Liu Zhenmin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน  สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
ที่ประชุมรับรองเอกสารสำคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) Work Plan on the Implementation of the DOC for 2015-2016 (๒) Terms of Reference of the Eminent Persons and Experts Group (EPEG) on the COC in the South China Sea โดยมอบหมายให้คณะทำงานอาเซียน-จีน พิจารณาจัดตั้ง EPEG เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของ JWG และ SOM on DOC ในเชิงเทคนิค และ (๓) the Second List of Commonalities โดยให้ Pending Issues เป็นเอกสารประกอบการเจรจาจัดทำ COC ต่อไป
 
ที่ประชุมย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาและหารือเกี่ยวกับการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct: COC) ในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม DOC
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ JWG พิจารณาจัดตั้งสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน-จีน เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางทะเลโดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก