About AEC

อภัยภูเบศร พร้อม!! 5 ปี...ก้าวสู่ผู้นำด้านการแพทย์ผสมผสานในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 อภัยภูเบศร พร้อม!! 5 ปี.
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประกาศนโยบายการแพทย์ผสมผสาน นำการแพทย์แผนไทยบูรณาการเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบครบวงจร ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาล 74 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการบูรณาการของการแพทย์ทั้งสองศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงการบริการได้มากขึ้น ทั้งการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ผสมผสาน นิทรรศการ และการลงนามความร่วมมือของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สถาบันพระบรมราชชนก 
 
นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงความเป็นมาของนโยบายด้านการแพทย์ผสมผสาน ว่า “ทุกวันนี้เราคงต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาสุขภาพของประชากรไทยที่เปลี่ยนไปจากในอดีต และนับวันจะทวีมากขึ้น อาทิ โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในทศวรรษที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่า การเจ็บป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และทำให้ไทยสูญเสียรายได้ 52,150 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 คนไทยมีค่าใช้จ่ายด้านยาในอัตราส่วนสูงถึง 30% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ใช้เป็นอัตราส่วนไม่ถึง 10% ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วที่สุดในทวีปเอเชีย ดังนั้น การจะรับมือกับปัญหาสุขภาพใหม่ จำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การให้บริการสุขภาพ ซึ่งไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่คิดเรื่องนี้ ในประเทศพัฒนาแล้ว หรือแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลก ก็กำลังให้พัฒนาแผนงานด้านการแพทย์ผสมผสานอยู่เช่นเดียวกัน 
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย จึงคิดว่าควรที่จะนำจุดเด่นของทั้งสองศาสตร์มาผสมผสานกัน โดยการแพทย์แผนปัจจุบันมีจุดแข็งด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการติดตามการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ส่วนการแพทย์แผนไทยก็มีจุดเด่นเรื่องการรักษาแบบองค์รวม การให้ความสำคัญกับต้นเหตุมากกว่าตัวโรค และสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่ก็หาได้ในประเทศของเรา 
 
โดยโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินงานครบวงจรในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ มีทั้งการพัฒนารูปแบบและระบบการให้การบริการที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน สถานบริการระดับรอง ถึงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย มีการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน เพื่อเป็นต้นแบบและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน ซึ่งมีการแพทย์ดั้งเดิมและพันธุ์พืชสมุนไพรคล้ายคลึงกันกับบ้านเรา เพราะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไม่ได้ให้ความสนใจแค่เพียงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสนใจถึงสุขภาพและสังคมอันเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนด้วย ทางโรงพยาบาลมีความมุ่งหวังว่ารูปแบบการแพทย์ผสมผสานที่พัฒนาขึ้นนี้ เราจะสามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ที่ซึ่งต่างก็มีระบบการแพทย์ดั้งเดิมคล้ายคลึงกับเราได้” 
 
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้กล่าวเสริมว่า “โรงพยาบาลได้เลือกโรคเบาหวานขึ้นมาพัฒนารูปแบบการผสมผสานเป็นอันดับแรก เนื่องจากเห็นว่ามีจำนวนผู้ป่วยมากและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงถึง 50,000 ล้านบาท โดยในการพัฒนารูปแบบเราทำงานในลักษณะสหวิชาชีพ ทำงานร่วมกันเป็นองค์รวม และทำตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสภาพ เพราะเราทราบดีว่า โรคเรื้อรังเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ไม่ออกกำลังกาย เครียด ดังนั้น เราจะมีทั้งแพทย์ พยาบาลที่เข้ามาช่วยคัดกรองผู้ป่วย ผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ที่มีสุขภาพดี โดยคนทั้งสามกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสม 
 
ผู้ที่ป่วยจะได้รับการดูแลทั้งจากแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาล และนักโภชนากร ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยง กลุ่มนี้เราคิดว่าการแพทย์แผนไทยมีคำตอบ เราจะใช้การแพทย์แผนไทยในการดูแล เสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยไปใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน มีทีมสหวิชาชีพติดตามอย่างต่อเนื่องในชุมชน อันเป็นการลดการแออัดในโรงพยาบาลและเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ส่วนกลุ่มที่สุขภาพดี ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วย ต้องมีระบบการคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ และมีทีมสหวิชาชีพให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันไม่ให้เป็น เราจะมีสื่อที่สอนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งคิดว่าเมื่อได้ผลดีก็จะขยายสู่โรคเรื้อรังอื่น ๆ ต่อไป.
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก