Transportation

แนะภาครัฐเร่งเสริมศักยภาพโลจิสติกส์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

แนะภาครัฐเร่งเสริมศักยภา

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน” เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ของไทย 
 
ปัจจุบันระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ หรือ แนวลากตรงจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ของไทย ถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะเป็นแนวเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนเข้าด้วยกัน ภาครัฐและผู้ประกอบการต่างคาดหมายว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์บริเวณนี้ จะทำให้เกิดการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เป็น การดีที่ไทยเราจะเร่งส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่ง หรือ Hubs of Connectivity 
 
ดร.บุญทรัพย์ พาณิชการ ผอ.วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.นเรศวร นักวิจัย สกว. กล่าวว่า ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดทำนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพในการขนส่งทางบกของไทย โดย 1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ โดยจัดให้มีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่ภูมิภาคต่าง ๆ หรือบริเวณแนวชายแดนที่มีศักยภาพ 2. ใช้มาตรการส่งเสริมดุลยภาพการขนส่งที่สะท้อนต้น ทุนการขนส่งทางบก โดยบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง (รถไฟ) ไปพร้อม ๆ กัน 3. เพิ่มประสิทธิ ภาพการขนส่งทางบกในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากทางถนน เช่น รถไฟ โดยการพัฒนาโครงข่ายจุดรวบรวมและกระจายสินค้า พร้อมส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการบริการขนส่งช่องทางนี้ 4. เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งของภาคเอกชน โดยปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนประกอบการที่สะท้อนอยู่ในค่าบริการขนส่ง พร้อมเปิดโอกาสในการลงทุนและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและ 5.พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างเสถียรภาพการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับเออีซี โดยเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่ง พร้อมหาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม สำหรับการขนส่งข้ามแดน.“
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก