Economy and Investment

ผลการประชุมความร่วมมือไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 บรรลุข้อตกลงทุกมิติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลการประชุมความร่วมมือไท

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมประชุมความร่วมมือไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
 
ผลการประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศและขยายความร่วมมือในทุกมิติ โดยเฉพาะปลายปีนี้จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอันมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไทย-เมียนมาจะจับมือขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ซึ่งการประชุมครอบคลุมในทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันเจตนารมณ์สนับสนุนการปฏิรูปของเมียนมา และจะผลักดันจุดผ่อนปรนผ่านแดน อีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยาเสพติดตามแนวชายแดน และร่วมมือการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
 
โดยจะส่งเสริมการค้า การลงทุน ตั้งเป้ามูลค่ารวม 10 - 12 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในปี 2560 มุ่งเน้นการค้าการลงทุนชายแดน เชื่อมโยงการคมนาคม อีกทั้งเห็นพ้องเร่งรัดเจรจาตกลงการทำธุรกรรมการเงินข้ามแดน อนุญาตให้ธนาคารกรุงเทพไปเปิดสาขาที่กรุงย่างกุ้ง และจะจัดการพัฒนาการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ต่ออายุสิทธิการประมงไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีการตกลงยกเว้นตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่า ประชากรไทยและเมียนมาโดยเครื่องบินสามารถอยู่ได้ 14 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
 
ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับสองของเมียนมา สินค้านำเข้าไทยจากเมียนมา ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ส่วนสินค้าส่งออกจากไทยไปเมียนมา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม เหล็ก มูลค่าปีละกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก