About AEC

สธ.ไทยจัดประชุมทางไกล รมต.สธ.อาเซียนบวก 3

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สธ.ไทยจัดประชุมทางไกล รม

นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียนบวกสาม คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศเวียดนามและเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ในรูปแบบของการประชุมทางไกลครั้งแรกของรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนบวก 3 โดยได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ การประเมินความเสี่ยงของโรค การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้อภิปรายร่วมกันถึงการสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมอร์สของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ กล่าวต่อว่า ผลการประชุมครั้งนี้ได้รับรองถ้อยแถลงความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคเมอร์สและโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแถลงการณ์ร่วมกันของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก 3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยการเตรียมพร้อมและรับมือการระบาดของโรคอีโบลา ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2557
 
สาระสำคัญของถ้อยแถลงดังกล่าวประกอบด้วย
1. เพิ่มความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ในการเฝ้าระวังโรคและยกระดับกลไกการประเมินความเสี่ยงระดับภูมิภาคของโรคเมอร์ส หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
 
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศสมาชิก
 
3. การประสานความร่วมมือระหว่างชายแดนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการติดตามผู้เดินทางและความร่วมมือในการสอบสวนโรค
 
4. สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ รวมทั้งการมีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ และ
 
5. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดบทเรียนร่วมกัน ระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทบทวนและสังเคราะห์การดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการโรคเมอร์สในภูมิภาค
 
อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานจากผู้ป่วยเดินทางจากประเทศตะวันออกกลาง ทุกประเทศจึงต้องคงมาตรการเฝ้าระวังโรคเมอร์สอย่างต่อเนื่อง และประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสรุปผลประสบการณ์ของประเทศในระดับนานาชาติในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ ทุกประเทศได้ให้ความสำคัญการใช้มาตรการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการแพร่กระจายโรคอย่างเหมาะสม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก