About AEC

รัฐบาลดันไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ตั้งศูนย์ประสานเตรียมความพร้อมไทยเข้าสู่ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐบาลดันไทยเป็นศูนย์กลา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2558 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดตั้งศูนย์นี้ก็เพื่อจะให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานด้านอาเซียน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายอาเซียนสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการแข่งขันระดับนานาชาติ
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายจำนวนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียน ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการจัดห้องเรียนพิเศษใน 14 โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2553 โดยให้มีการบูรณาการการทำงานกับสถานศึกษาทุกสังกัดขององค์กรหลักที่อยู่ในแต่ละจังหวัด และดำเนินงานให้สอดคล้องศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเริ่มต้นในสถานศึกษาที่มีความพร้อมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามเป้าหมายคืออย่างน้อยจังหวัดละ 2 โรงเรียน
 
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น Education Hub ในภูมิภาคก็เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ และเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียน ตลอดจนนโยบายเปิดเสรีทางการศึกษา มีแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยยึด "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน” เป็นสำคัญ ได้แก่ Study Skills, Morality, Attitude, Responsibility, Technology มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ โปรแกรมนานาชาติ โปรแกรมพหุภาษา โปรแกรมวิทย์-คณิต เป็นต้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก