Economy and Investment

ก.เกษตรและสหกรณ์ ตั้ง “ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.เกษตรและสหกรณ์ ตั้ง “ศ
 
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง "ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” (Export Agricultural Products Quarantine One Stop Service) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดตั้ง "ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริการขนส่งสินค้าทางอากาศและสนับสนุนการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งออก โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศที่รวดเร็วซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เนื่องจากสินค้าภาคการเกษตรประเภท พืช ผัก ผลไม้ และอาหาร จะต้องใช้ความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า
 
กระทรวงเกษตรฯ จะจัดตั้งจุดให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ซึ่งให้การรับรองสินค้าเกษตรทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ มารวมไว้ที่ "ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ จะทำการเชื่อมต่อระบบผลการตรวจสอบรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Lab) ของแต่ละหน่วยงานให้สามารถออกใบรับรองส่งออกได้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งโดยเฉลี่ยสามารถดำเนินการออกใบรับรองได้ประมาณ 2 – 3 วัน ตามแต่ชนิดสินค้าซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเกิดความสะดวก ลดต้นทุน และร่นระยะเวลาในการให้บริการในการขนส่งสินค้าเกษตรได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่จะสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือในตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมีความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณเดือนตุลาคม 2558 นี้เป็นต้นไป
 
ด้านนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือหลักและระบบสารสนเทศ รวมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและยังคงมาตรการการตรวจสอบไว้ในระดับสากล เพื่อให้การส่งออกสินค้าเกษตรเบ็ดเสร็จได้ในจุดเดียว ซึ่งไทยแอร์เอเชียมีเครือข่ายบินที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วอาเซียนและประเทศจีน รวมทั้งการมีความถี่บินต่อวันที่มากในทุก ๆ เส้นทาง ปัจจุบันมีให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศ 27 เส้นทาง และภายในประเทศ 24 เส้นทาง มีจำนวนเที่ยวบินต่อวันรวมมากกว่า 140 เที่ยวบิน ซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรครั้งนี้ได้อย่างดี
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก