Economy and Investment

กสอ. เร่งเครื่อง 5 อุตสาหกรรมหลักสร้างเศรษฐกิจภาคใต้รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กสอ. เร่งเครื่อง 5 อุตสา

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 5 อุตสาหกรรมการผลิตพื้นฐานของภาคใต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผ่านโครงการสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแล้ว 50 ราย แบ่งเป็น SMEs 24 ราย และวิสาหกิจชุมชน 26 ราย โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เป็นต้น
 
นายอาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กสอ. ได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 109,749 ราย หรือประมาณร้อยละ 4 ของ SMEs ทั้งประเทศ ซึ่งจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก