Economy and Investment

หอการค้าญี่ปุ่นมั่นใจ พร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนในไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

หอการค้าญี่ปุ่นมั่นใจ พร
 

ประธานหอการค้าญี่ปุ่น (นายอากิระ มูราโกชิ) พร้อมคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce : JCC) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อแนะนําคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่นชุดใหม่และเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค รองรับการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันในเรื่องการขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นเห็นว่า ไทยมีความพร้อมเป็นฐานการผลิตให้ญี่ปุ่นส่งขายไปยังประเทศที่ 3 และเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคที่แท้จริง บริษัทญี่ปุ่นจะเข้ามาตั้งสํานักงานใหญ่ในประเทศไทย เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัว 
มากขึ้น โดยเฉพาะหลังการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปีนี้
 
รมต.พาณิชย์ เน้นว่า รัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นให้การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับนักลงทุนต่างชาติ และเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการเข้ามาลงทุน ขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและการเติบโตของธุรกิจญี่ปุ่นเป็นไปในลักษณะทั้งสองได้ประโยชน์ร่วมกัน  
 
โดยไทยให้ความสำคัญใน 2กลไกหลัก สําหรับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น กล่าวคือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น และระหว่างภาคเอกชนไทย-ญี่ปุ่น
 
นอกจากนั้น ยังเน้นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในอนาคต เนื่องจากปัจจัยความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศกําลังส่งผลต่อภาคเกษตรอย่างมีนัยสําคัญ
 
หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2497 มีจํานวนสมาชิก 1,624 บริษัท ซึ่งมีจํานวนมากเป็นอันดับสอง รองจากหอการค้าญี่ปุ่น ณ นครเซี่ยงไฮ้โดยบริษัทที่เป็นสมาชิกของ JCC เป็นนักธุรกิจและนักลงทุนจากภาคการผลิตและภาคบริการคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 50 : 50 และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก