About AEC

ครม. ไฟเขียวศูนย์การขนส่งชายแดนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม. ไฟเขียวศูนย์การขนส่
 
 
ครม. เห็นชอบในหลักการให้กรมขนส่งทางบกดำเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) โดยให้มีการจัดทำรายละเอียดของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย
1. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า รองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางถนนสาย R12 ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม)
 
2. เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) สามารถดำเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว
 
3. เพื่อเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่ระบบรางในอนาคต และ
 
4. เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในอนาคต
 
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนนี้ถือเป็นโครงการที่กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.นครพนม และใกล้เคียง รวมถึงสอดคล้องกับแนวนโยบายหลักในการผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมูลค่าการค้าลงทุนในพื้นที่ชายแดนได้มากขึ้นในอนาคต
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก