Tourism

จ.สตูล ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมออกแบบวางผังพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC          ที่ ห้องประชุมอภัยราช 1 โรงแรมสินเกียรติบุรี กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ะ โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธาน
 
ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ประชาชนชาวสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ สำหรับเตรียมการรองรับแนวนโยบายความร่วมมือกับสหพันธรัฐมาเลเซียในด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบด้วย พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย และพื้นที่บางส่วนในองการบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ที่จะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างพื้นชายแดนไทย-มาเลเซีย
 
โดยหลังการประชุมในวันนี้ จะมีการนำเสนอผลการศึกษาบทบาทและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ข้อแนะนำต่างๆ จากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อีกครั้ง เพื่อนำไปปรับปรุงผังพัฒนาและจัดทำผังให้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และการใช้ประโยชน์จริงในอนาคต สำหรับรองรับการเปิดประเทศเสรีก้าวสู่ AEC ปลายปีนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก