Editor J

About AEC

การประชุมสถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน

                  สถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน (AIPR) ได้จัดการประชุมที่สำนักเลขาธิการอาเซียน...

by ดวงกมล บูรณสมภพ -

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 2, 2015

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นอาเซียนปลอดเอดส์

                ปัญหาด้านเอดส์เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งอาเซียนจะต้องสร้างความเข้มแข็งสำหรับการเป็นภูมิภาคที่ปลอดเอดส์...

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Sep 28, 2015

AIPR เปิดตัวการประชุมวิชาการด้านความสมานฉันท์และสันติภาพ

                  สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (AIPR) เปิดการประชุมวิชาการในประเทศพม่า...

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Sep 28, 2015

เปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการของ ARF DIREX 2015

                  เปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการของการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติประจำปี 2015 (ARF DIREX 2015)...

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Sep 28, 2015

ลาวได้รับการรับรองการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถ LNAB

                  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Sep 27, 2015

อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

                  กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)...