Editor J

Product and Service

อาเซียนเปิดตัว "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์"

                  อาเซียนได้วางแนวทางในการปรับปรุงสภาพชีวิตชนบทผ่านโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP)...

by ดวงกมล บูรณสมภพ -

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 11, 2015

อาเซียนร่างแผนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนก่อนการเป็น AEC

                  คณะทำงานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน (HLTF) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์...