Editor J

Economy and Investment

SMEs ไทยยุควิกฤตแรงงาน และโอกาสใน AEC

“SMEs” นับว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยในเวลานี้ ทั้งนี้การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 38% ของจีดีพี...

by ดวงกมล บูรณสมภพ -

Economy and Investment / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 6, 2012

สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC

นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ศึกษาความได้เปรียบทางการค้าของสินค้าอุตสาหกรรมของ ไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC ปี...