Editor J

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Sep 24, 2015

คณะรัฐตรีอนุมัติเอกสารที่จะนำมาใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน

                  การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างเอกสาร 10 ฉบับที่จะถูกนำมาใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25...

Economy and Investment / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Sep 24, 2015

ไทยและกัมพูชามุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

                  ผู้นำไทยและกัมพูชาได้เน้นความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมการค้าของผู้คนในบริเวณนั้น...