Related Articles

การเชื่อมโยง…คือหัวใจอาเซียน (ASEAN Connectivity)

by ดวงกมล บูรณสมภพ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนกัมพูชา หารือแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และร่วมการประชุมนักธุรกิจสหรัฐฯ- อาเซียน ที่มี ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และบรรดาบุคคลสำคัญร่วมด้วย ไฮไลต์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เห็นจะเป็น การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Commitment to Connectivity ของนายกรัฐมนตรีในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสภานักธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการเชื่อม โยงอาเซียนว่าถือเป็นหัวใจสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพตลาดเดียว (Asean single market) ได้ อย่างเต็มที่และเป็นฐานการผลิต ที่มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคนและมีผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันมากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

อาเซียนเป็นตลาดที่เจริญเติบโตและเต็มเปี่ยมด้วยโอกาสอันมีปัจจัยมาจาก การเป็นศูนย์กลางของเส้นทาง การค้าเชื่อมโยงสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก และด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เชื่อมโยงระหว่างกันจะยิ่งสร้างการ เติบโตและการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้กว้างขวางขึ้น ดังนั้น อาเซียนจะเป็นพลังและหุ้นส่วนที่เข้มแข็งของสหรัฐอเมริกา และร่วมกันก้าวสูยุคแห่งความรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ขณะเดียวกัน หุ้นส่วน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอินเดีย จึงเข้ามามีส่วนร่วมกับอาเซียนและลุ่มแม่น้ำโขงมายาว นาน เพื่อการพัฒนาการเชื่อมโยง ด้วยเหตุนี้อาเซียนยินดีต้อนรับความสนใจของสหรัฐฯที่มีต่อภูมิภาค ซึ่งแท้จริงแล้ว การสนับสนุนของสหรัฐฯ เพื่อการเชื่อมโยง เป็นยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลอีกครั้งของสหรัฐฯในภูมิภาคอาเซียน โดยการส่งเสริมมิติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางภาคเอกชนสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน อาเซียนจำเป็นต้องตระหนักว่า ความขัดแย้งและความไม่มั่นคง ที่เกิดจากการพิพาทตามแนวชายแดน หรือปัจจัยอื่นๆ ก็ตาม เป็นอุปสรรคของการขนส่งสินค้าข้ามแดนและการไปมาหาสู่ของประชาชน
ดังนั้น อาเซียนต้องร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและความ มั่นคงของภูมิภาค ซึ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาความ เชื่อมโยงและการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน ได้ดำเนินการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค และถือเป็นวาระ สำคัญอย่างยิ่ง เพราะด้วยการเชื่อมโยงอาเซียนจะมีสาธารณูปโภคที่แข็งแกร่ง ที่จะส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะสร้างโอกาสที่กว้างขึ้นสำหรับผู้มีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยใน อาเซียน โดยยืนยันถึงนโยบายการส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียนและการสร้างประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ในระดับ ภูมิภาคนั้น อยู่ในขั้นตอนบังคับใช้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) และกรอบกลยุทธ์พัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2012- 2022

โดยประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและการก่อสร้าง สะพาน ตลอดแนวระเบียง เศรษฐกิจเหนือ-ใต้, ตะวันออก-ตะวันตก, และทางตอนใต้ นอกจากนี้ ไทยสนับสนุนการก่อตั้ง ASEAN Single Window : ASW (ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้าน ศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน) ซึ่ง คาดว่าจะสำเร็จภายในปีนี้ นอกจากนั้น อาเซียนมีกองทุนสาธารณูปโภคอาเซียน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและแหล่งทุนอื่นๆ จะช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคที่จำเป็นในวงเงิน 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวชายแดน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณชายแดน จากผู้ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงในทางที่ผิด

ที่มา : สยามธุรกิจ


 
การเชื่อมโยง…คือหัวใจอาเ

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC