Tourism

อาเซียนชวนเที่ยวโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

by ดวงกมล บูรณสมภพ

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคน วันนี้เรา ทีมงานเมืองไทยดอทคอม จะพาทุกคนเดินทางสู่ภาคอีสาน แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรมครับ ในครั้งนี้เมืองไทยดอทคอม ได้มีโอกาสเดินทางไปยังตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่นี่คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๖๐กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่บนเนินดินสูง รูปยาวรี ตามแนวตะวันออก – ตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ กลางเนินสูงกว่าพื้นที่รอบๆ ราว ๘ เมตรราษฎรชาวบ้านเชียงในปัจจุบันมีเชื้อสายลาวพวนที่อพยพเคลื่อนย้ายชุมชนมาจากแขวงเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ ๒๐๐ ปีมาแล้วครับ
http://www.muangthai.com/thaidata/wp-content/uploads/2012/12/banchiang01.jpg
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๕จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๖ ที่เมืองแซนตาเฟประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ คือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

banchiang02

banchiang03

banchiang05

banchiang06
การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง ขุดค้นระหว่างพุทธศักราช ๒๕๑๗-๒๕๑๘ โดยโครงการร่วมระหว่างกรม-ศิลปากรและมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียได้พบโครงกระดูกคนราว ๑๓๐ โครง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้นำไปวิเคราะห์จำนวน ๑๒๗โครง ผลการวิเคราะห์พบว่าสามารถแยกเพศได้ชัดเจนเพียง ๙๓ โครงโดยมีโครงกระดูกผู้ชาย ๕๔ โครง และผู้หญิง ๓๙ โครงผู้ชายมีความสูงเฉลี่ยราว ๑๖๕-๑๗๕ เซนติเมตร ส่วนผู้หญิงสูงเฉลี่ยราว๑๕๐-๑๕๗ เซนติเมตร คนพวกนี้มีรูปร่างล่ำสัน แข็งแรง มีช่วงขายาวใบหน้าค่อนข้างใหญ่ หน้าผากกว้าง สันคิ้วโปน กระบอกตาเล็ก โหนกแก้มใหญ่ครับ
http://www.muangthai.com/thaidata/wp-content/uploads/2012/12/banchiang04.jpg

banchiang08

banchiang07

banchiang72

banchiang73

banchiang74

banchiang76

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC