Economy and Investment

การปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวไทย...เพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ถาม : อยากทราบว่าการเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยวตามกรอบ AEC จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทย

ตอบ : ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นทุกขณะ ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยอาศัยจุดแข็งของภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะการเป็นที่ยอมรับใน
ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทย การมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และรสชาติอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจท่องเที่ยวไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการให้บริการที่
           ผู้ประกอบการต่างชาติยังให้ความสำคัญไม่มากนัก เช่น การให้บริการที่เป็นมิตรและอบอุ่นดุจดังสมาชิกในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรนำเสนอการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งปจั จุบันกำลังอยู่ในกระแสความสนใจของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก โดยผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและที่พัก
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวด้วยการออกแบบโรงแรมที่พักให้มีลักษณะเป็นอาคารประหยัดพลังงานและใช้พลังงานจาก
ธรรมชาติ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทัง้ มีการจัดการ
ทรัพยากรภายในโรงแรมอย่างคุ้มค่าด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษกระดาษมา recycle หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
เช่น ถุงผ้าและกล่องกระดาษ ขณะที่ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวอาจใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ
เพื่อลดปญั หามลภาวะในอากาศ นอกจากนี้ บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ
ที่น่าสนใจ เนื่องจากตลาดอาเซียนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับประชากรชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
นับเป็นการชูจุดเด่นของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทยอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างจุดขายที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ
ในอาเซียนได้


ถาม : ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก AEC ในการขยายตลาดไปประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้อย่างไร?

ตอบ : การบรรลุข้อตกลง AEC จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่มีศักยภาพโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและที่พักสามารถ
ขยายตลาดไปประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้ โดยเฉพาะเวียดนาม สปป.ลาว และฟิลิปปินส์ เนื่องจากการแข่งขันในประเทศดังกล่าว
ยังไม่รุนแรงนัก โดยควรเข้าไปลงทุนในลักษณะเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในด้านการทำการตลาด ขณะเดียวกันยังสามารถสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในอาเซียนที่มีจุดแข็งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งผู้ประกอบการไทย
สามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริการและการบริหารจัดการเพื่อผนวกเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้
ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวของไทย ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าไทยจะสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ในอาเซียนได้ หากผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวและมีความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากการเป็น AEC

ที่มา :

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC