Related Articles

เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู รับอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศ

เปิดตัวสถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู ตลอด 24 ชั่วโมง ทางคลื่น FM 88.75 MHz อย่างเป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายรับมือการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
          เมื่อวานนี้ (3 มกราคม) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชำฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีงานเปิดตัววิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู ทางคลื่นความถี่ FM 88.75 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคมเป็นผู้ก่อตั้ง โดยนายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว
 
          สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุภาษามลายู เพราะต้องการให้ประชาชนมีส่วนในการกำหนดรูปแบบเนื้อหา การบริหารทางรายการ สร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน นำสันติสุขกลับคืนมายังภาคใต้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูอีกด้วย เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจต่อไป รับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
 
          นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ก้าวสู้สันติภาพชายแดนใต้ มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และหัวข้อ ภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน มีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ร่วมเสวนา

ที่มา : เดลนิวส์

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC