Related Articles

เปิดแล้วศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ช่วย SMEs ทั่วไทย !!!

by ดวงกมล บูรณสมภพ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดตัวศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือศูนย์ AEC ระดับจังหวัดของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความตื่นตัวและต้องการที่จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC มากขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เป็นศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ตามข้อเสนอขอกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯดังกล่าว เพื่อสร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศส่งเสริมให้มีการใช้และขยายการใช้สิทธิประโยชน์ โดยศูนย์ AEC ระดับจังหวัดจะทาหน้าที่ในฐานะเป็นศูนย์กลางของกระทรวงพาณิชย์ในแต่ละ จังหวัด ในการประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับ AEC อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วม AEC ในปี 2558

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

เปิดแล้วศูนย์ AEC ระดับจ

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC