Related Articles

AEC คุณรู้อะไรเกี่ยวกับอาเซียนบ้าง?

by ดวงกมล บูรณสมภพ
อีก 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เเล้วคุณรู้หรือยังว่าอาเซียนคืออะไร? ประกอบด้วยกี่ประเทศ ? ในปี 2558ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งพัฒนาด้านใดบ้าง ?

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC