Related Articles

กทม. ผุด 7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาข้าราชการในด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ รองรับการเปิดเออีซี พ.ศ. 2558

by ดวงกมล บูรณสมภพ


          กทม. ผุด 7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาข้าราชการในด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ รองรับการเปิดเออีซี พ.ศ. 2558
 
          วันนี้ (14 ธันวาคม) นายหรรษารมย์ โกมุทผล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตอนนี้สถาบันฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร เพื่อเป็นกรอบการพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) พ.ศ. 2558
 
สำหรับยุทธศาสตร์หลักการพัฒนา มีอยู่ 7 ข้อ ดังนี้
 
           1. การเสริมสร้างค่านิยมร่วมมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
           2. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
           3. การพัฒนาภาวะผู้นำ
           4. การพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ
           5. การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ
           6. การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
           7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

          อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2556-2559 ทางหน่วยงานจะพัฒนาบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาข้าราชการด้วย ซึ่งวิธีการจะเน้นไปที่ประเด็นเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC