Related Articles

พาณิชย์น่านเปิดห้องอบรมเข้ม กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาวรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพพาณิชย์น่านเปิดห้องอบรมเ

 


น่าน - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เปิดห้องจัดอบรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กระชับความสัมพันธ์จังหวัดน่าน กับ แขวงไชยะบุรี - หลวงพระบาง และอุดมไชย สปป.ลาว
       
       วันนี้ (20 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กฎระเบียบแนวทางและธรรมเนียมการปฏิบัติในการประกอบธุรกิจไทย -ลาว ระหว่างจังหวัดน่าน ราชอาณาจักรไทยกับคณะภาครัฐและเอกชน แขวงไชยะบุรี นำโดยท่าน ดร.ยรรยง สีประเสริฐ รองเจ้าแขวงไชยะบุรี
       
       นายชุมพรกล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีโอกาสและศักยภาพในด้านการค้า เนื่องจากมีช่องทางการค้าระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาวที่ด่านสากลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีศักยภาพและโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่สำคัญ เนื่องจากมีเส้นทางติดต่อไปยังจีน และเวียดนามได้

 
พาณิชย์น่านเปิดห้องอบรมเ
       
       ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านย้ำว่า ด่านสากลห้วยโก๋นเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่อินโดจีนและสามารถเป็นศูนย์กลาง การค้าได้ในอนาคต ประกอบกับ สปป.ลาวได้ยกฐานะด่านน้ำเงินเป็นด่านสากลแล้ว จึงส่งผลให้เกิดความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้การค้าการท่องเที่ยวคึกคัก การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งทำให้เกิดโอกาสทางการค้า การลงทุนจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรีมากขึ้น
       
       ประเทศไทยกับ สปป.ลาว ในฐานะสมาชิกอาเซียนจำเป็นอย่างยิ่งต้องตื่นตัวในการค้าการลงทุน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้มาก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านซึ่งถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการ ค้าการลงทุน และความเป็นไปได้ในการลงทุนของจังหวัดน่าน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC