Related Articles

ม.เนชั่น เดินหน้าปรับเครดิตซิสเต็มเชื่อมการศึกษาอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ม.เนชั่น เดินหน้าปรับเคร

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวในการเสวนาทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย-ลำปางในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน ในงานวัน วิชาการบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง ว่า นอกจากมหาวิทยาลัยเนชั่นจะเดินหน้าดำเนินการใน 4 พันธกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นยังตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใน ระดับสากลเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนอย่างแท้จริง

หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อเข้าสู่สากล มหาวิทยาลัยเนชั่นจึงเตรียมปรับระบบหน่วยกิต ( Credit System ) เพื่อให้มีมาตรฐานในการเทียบโอนสู่สถาบันการศึกษา ในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ระบบหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเนชั่นต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับทุกชาติอาเซียน ยุทธศาตร์นี้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา หรือ สกอ. ที่ให้ความสำคัญและกำลังขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่เอเซี่ยนเครดิตทรานส์เฟอร์ซิ สเต็ม เช่นเดียวกันสถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรปหรืออียู

ส่วนบทบาทในการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและเอกชน การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่นกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง และ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ถือเป็นโอกาสดีในการร่วมกันผลักดันนำวิชาการเพื่อยกระดับการพัฒนาและการทำ งานในระดับจังหวัดและอาเซียนซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้อง กับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนชั่น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเนชั่นยังมียุทธศาสตร์ในการเปิดตัวเป็นรีเสิร์ชฮับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการตอบปัญหาสังคมในระดับจังหวด ภูมิภาค และ ในระดับอาเซียน

นายอนุวัติ ภูวเศรษฐ์ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ขณะที่มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนโรงงานผลิตผบันฑิตป้อนสู่ระบบเศรษฐกิจ ภาคเอกชนในฐานผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังได้บัณฑิตที่มีความสามารถเชี่ยวชาญ ภาษาในระดับที่สื่อสารโต้ตอบได้ , ทักษะแบบหลากหลาย ( multiskill ) ความเก่งเรื่องไอทีรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนไป , นวัตกรรมใหม่จากการศึกษา และ ความรู้ความเข้าใจในระบบและกลไกโลจิสติกที่มีมากกว่าการขนส่ง ทุกสถาบันการศึกษา ต้องมองให้ครอบคลุม เพื่อสร้างบัณฑิตให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ขณะที่ภาคเอกชนพร้อมที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่นในการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อผลิต แรงงานคุณภาพ

ด้าน น.ส.สุปราณี ศิริ อาภานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลเร็วมาก ส่งผลให้ความต้องการแรงงานมีมากขึ้น แต่หากภาคการศึกษาผลิตแต่บัณฑิตในระดับปริญญาตรีก็จะไม่สอดคล้องกับระบบอุ ตสากรรม บทบาทของมหาวิทยาลัยจากนี้ไปจะต้อผลิตบัณฑิตที่มีหัวใจของนักธุรกิจเพื่อ ประกันการตกงาน โดยมีหลักสูตรการฝึกงานในประเทศอาเซียน เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริง

ขอบคุณที่มา : เนชั่นแชเนล

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC