Related Articles

ทน.แม่สอด เปิดห้องติวเข้มบุคลากรนับร้อย สอนภาษาอาเซียนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


ทน.แม่สอด เปิดห้องติวเข้

ตาก- เทศบาลนครแม่สอด เปิดห้องระดมบุคลากรในสังกัดติวเข้มภาษาอาเซียน ดึงครูไทย-เทศสอนจนกว่าจะพูดได้ รองรับการก้าวเข้าสู่ประตูเชื่อมอาเซียน
       
       รายงานข่าวจากจังหวัดตาก แจ้งว่า นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพ และทักษะทางภาษาต่างประเทศ” ให้แก่บุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด กว่า 100 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางและประตูประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (AEC) บนระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor: EWEC โดยมีคณะครู อาจารย์ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาทำการสอนภาษาภาษาอังกฤษ-จีน-พม่า และภาษาชนเผ่าพื้นเมือง ริมชายแดนไทย-พม่า ที่ศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเทศบาลนครแม่สอด ถนนสายเอเชีย
       
       ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของ ทน.แม่สอด ได้เข้าใจภาษาที่ใช้ในอาเซียนและภาษาถิ่นชนเผ่า รองรับการที่ อ.แม่สอด จะเป็นเมืองเศรษฐกิจ-การค้า-การท่องเที่ยวชายแดนไทย-พม่า เป็นการส่งเสริมด้านการค้า-การท่องเที่ยว และอื่นๆ ให้แก่ประชาชนอาเซียน
       


ทน.แม่สอด เปิดห้องติวเข้

       นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า เพื่อรองรับการเป็นประตู AEC ทำให้เราต้องพัฒนาบุคลากรข้าราชการ-พนักงานของท้องถิ่น และประชาชน ให้ทันต่อการพัฒนาแม่สอด โดยให้มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สำคัญ และจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งภาษาอังกฤษ-พม่า-ภาษาท้องถิ่นกะเหรี่ยง รวมไปถึงภาษาที่นิยมใช้คือ ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่จะนำภาษาที่เรียนรู้นำไปสื่อกับชาว ต่างชาติ นำไปสู่การสร้างรายได้ และเศรษฐกิจของตัวเอง
       
       สำหรับการเปิดโครงการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น เทศบาลนครแม่สอด ได้ให้คณะครู-อาจารย์ ที่สอนภาษาต่างประเทศทั้งครูไทย และครูต่างชาติมาทำการสอนให้ เพื่อให้สื่อภาษาต่างๆ ได้ โดยจะใช้เวลาในวันเสาร์เปิดการเรียน-การสอน จนกว่าจะบุคลากรจะพูดภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้ใน AEC ได้ และในอนาคตเราจะเปิดมหาวิทยาลัยนานาชาติที่นครแม่สอดอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC