Related Articles

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่งในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง
ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ ล้วนมีร่องรอยของวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติที่อยู่คู่กับโลกมานานแสน นาน และหลายแห่งก็เป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่มีความหมายต่อโลกและผู้คนในพื้นที่ ด้วย เหตุนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จึงได้มีการประกาศพื้นที่มรดกโลกขึ้นมาหลายแห่ง เพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไม่ให้ถูกทำลายไปตามกาลเวลา โดยในปัจจุบัน มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางธรรมชาติได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วทั้งสิ้น 962 แห่งด้วยกัน

          แต่ในทุกวันนี้ที่ประชาคมอาเซียนกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงได้ไม่เว้นวัน หลังจากมีข้อตกลงในการรวมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ให้กลายเป็นประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 วันนี้กระปุกดอทคอม จึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกโลกในอาเซียนมาฝากกัน ซึ่งมีทั้งหมด 33 แห่งจาก 7 ประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศไทย

           1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง


พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง


2. ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

3. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองบริวาร

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

4. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง
 

5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง
 

ประเทศลาว


1. เมืองหลวงพระบาง

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

2. วัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจำปาสัก
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

ประเทศเวียดนาม


1. ป้อมปราการหลวงทังล็อง

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง
 

2. ป้อมปราการของราชวงศ์โห่
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง
 

3. โบราณสถานเมืองเว้
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

4. อ่าวฮาลอง

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

5. เมืองโบราณฮอยอัน

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

6. ปราสาทหมีเซิน

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

7. อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

ประเทศกัมพูชา


1. นครวัด นครธม


พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

2. ปราสาทพระวิหาร
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

ประเทศฟิลิปปินส์


1. โบสถ์สถาปัตยกรรมบารอกแห่งฟิลิปปินส์

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

2. เมืองประวัติศาสตร์วีกัน
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

3. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

4. นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

5. อุทยานปะการังทับบาทาฮา

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

ประเทศมาเลเซีย

1. มรดกทางโบราณคดี หุบเขาเล็งก็อง
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

2. อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

3. อุทยานแห่งชาติกีนาบาลู
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

4. เมืองประวัติศาสตร์มะละกาและจอร์จทาวน์
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

ประเทศอินโดนีเซีย


1. ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเมืองบาหลี: ระบบชลประทานการจัดการน้ำแบบสุบัก
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

2. อุทยานแห่งชาติโคโมโด
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

3. อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

4. กลุ่มวัดพรัมบานัน
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

5. แหล่งมนุษย์ดึกดำบรรพ์ซังงีรัน
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

6. มรดกป่าฝนเขตร้อนเกาะสุมาตรา
 

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

7. อุทยานแห่งชาติอูจุง คูลอน

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง

8. กลุ่มวัดบุโรพุทโธ

พาไปชม.. มรดกโลก 33 แห่ง


          ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีทั้งหมด 10 ประเทศ แต่ประเทศที่มีพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกมีเพียง 7 ประเทศตามรายชื่อข้างต้นเท่านั้น ส่วนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ บรูไน พม่า สิงคโปร์ นั้น ไม่มีพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมแต่ อย่างใด

ที่มา : กระปุกดอทคอม

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC