Related Articles

สพฐ. อัดงบพัฒนาโรงเรียนอาเซียน เตรียมเข้าสู่ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


          สพฐ. อัดงบเข้าโครงการโรงเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5 โครงการ เน้นเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน โดยทาง สพท. จะเป็นผู้คัดโรงเรียนเข้าโครงการต่าง ๆ เอง
 
          เมื่อ วานนี้ (22 พฤศจิกายน) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้งบประมาณแก่โรงเรียนในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็นโครงการต่าง ๆ ดังนี้
 
          1. โรงเรียนซิสเตอร์ สคูล (Sister School) เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บวกกับภาษาในประเทศอาเซียนอีก 1 ภาษา มีงบประมาณให้โรงเรียนละ 244,800 บาท, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียนศึกษาคนละ 12,000 บาทต่อเดือน และครูสอนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนคนละ 8,400 บาทต่อคน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอีกโรงเรียนละ 500,000 บาทด้วย
 
          2. โรงเรียนบัฟเฟอร์ สคูล (Buffer School) เป็นโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เหมือนกับซิสเตอร์ สคูล ต่างกันตรงที่ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน จะเรียนภาษาประเทศที่มีพรมแดนติดกับที่ตั้งของโรงเรียน ส่วนเรื่องงบประมาณที่ทาง สพฐ. จัดให้ เหมือนกับซิสเตอร์ สคูล
 
          3. โรงเรียนอาเซียน โฟกัส สคูล (ASEAN Focus School) มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสภาพศูนย์ จัดการเรียนรู้ในด้านประชาคมการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติด้วย โดยให้งบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท
 
          4. โรงเรียนอาเซียน เลิร์นนิ่ง สคูล (ASEAN Lerning School) เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาศูนย์จัดการการเรียนรู้ด้านประชาคมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีงบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท
 
          5. โรงเรียนคู่พัฒนาไทย - อินโดนีเซีย เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ค่านิยม ความเสมอภาคทางเพศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้งบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท
 
          ทั้ง นี้ โรงเรียนต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมได้ 1-2 โครงการเท่านั้น ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการตามความเหมาะสม

           ที่มา : ข่าวสด

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC