Related Articles

หัวใจไทย : หัวใจอาเซียน โดย...ศิวัช นนทะวงษ์

by ดวงกมล บูรณสมภพ

หัวใจไทย : หัวใจอาเซียน


วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งสะท้อนถึงความหวังในอนาคตของภูมิภาค กำลังถูกท้าทายโดยความเป็นจริงที่ซับซ้อนในหลายกรณี รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ยังคงส่งอิทธิพลต่อความตึงเครียดในความสัมพันธ์ ระหว่างชาติต่างๆ ในภูมิภาค ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานอพยพ และกลุ่มคนซึ่งไม่มีสิทธิมีเสียง ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ ในการเข้าถึงโอกาสอันเท่าเทียมกับคนอื่นๆ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงจัดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "อาเซียน: ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง"ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 เพื่อทำความเข้าใจพลวัตทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ตั้งคำถามต่อทั้งความหวังและประเด็นท้าทายต่างๆ ของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน

เช่น มานุษยวิทยา-อุษาคเนย์ จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่าง ความละเอียดอ่อนอันมีรากฐาน จากประวัติศาสตร์อย่างไร วิถีการดำรงชีพในอาเซียนหัวข้อนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ภาพรวมของการ พัฒนา การเปิด "เสรี" ทางการค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประจำวันของผู้คน ในยุคการผลิตข้ามพรมแดนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงชวนคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อ "ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน"

ในอนาคต สิทธิและความขัดแย้ง จะได้เห็นถึง "ประสบการณ์ร่วม" ของกลุ่มคนด้อยโอกาส คนที่ไร้ซึ่งสิทธิต่างๆ ภายในภูมิภาค ความเข้าใจในเรื่อง "สิทธิ" ในบริบทแบบ "ไทยๆ" ซึ่งท้ายสุดของข้อมูลและข้อถกเถียงอาจจะนำไปสู่จุดเริ่มของการพัฒนาให้เกิด อัตลักษณ์ร่วมในภูมิภาคขึ้นก็เป็นได้ ความหวังของสามัญชน หัวข้อนี้จะนำเสนอความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าไปสู่อัตลักษณ์ภูมิภาคบนรากฐาน ของการเคารพซึ่งกันและกัน ผ่านมุมมองด้านประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ภาคประชาสังคม เครือข่ายทางวัฒนธรรม และชายแดน เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ คือ คำถามและความใคร่รู้ทางมานุษยวิทยาต่อการทำความเข้าใจในบทบาทของอาเซียนกับ ภาพชีวิต ทางวัฒนธรรมของผู้คนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญหนึ่งต่อการศึกษาวิจัยและการสร้างวิถีแห่งการอยู่ ร่วมกัน ในระดับภูมิภาคได้ในอนาคต

.........................

 

(หัวใจไทย : หัวใจอาเซียนโดย...ศิวัช นนทะวงษ์)

แหล่งข้อมูล http://www.komchadluek.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC