Related Articles

ม.ราม ประกาศก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 มุ่งผลิตบัณฑิตอาเซียนแมน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ม.ราม ประกาศก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 มุ่งผลิตบัณฑิตอาเซียนแมน

 
    
ม.ราม ประกาศก้าวสู่ทศวรร


      อธิการบดีรามคำแหง ยืนยัน รามคำแหงก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น ASEAN Man เก่งภาษา-คอมพิวเตอร์-รอบรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และพร้อมแข่งขันในประชาคมอาเซียนและเวทีโลก

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยในโอกาสครบรอบการสถาปนาปีที่ 41 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555ว่า ตลอดระยะเวลา 41 ปีที่ผ่านมาของ ม.ร. มีผู้สมัครเข้าศึกษาถึง 3.5 ล้านคน และสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 8 แสนกว่าคน นับเป็นความภาคภูมิใจที่ ม.ร.ได้ผลิตบุคลากรในวิชาชีพต่างๆออกไปเติมเต็มความต้องการของสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ รวมทั้ง องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ 5 ของรามคำแหง มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นการทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ให้โอกาสทาง การศึกษาแก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้ง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้บ้านเมืองต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและทำให้คนไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน ในประชาคมอาเซียนและเวทีโลก

       อธิการบดี ม.ร.กล่าวด้วยว่า ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของรามคำแหงจะมุ่งพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไปสู่สากลอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมบัณฑิตเป็น ASEAN Man เน้นคุณสมบัติสำคัญ 3 ด้าน คือ มีความรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล และมีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในอาเซียน “ราม คำแหงยังยืนหยัดที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม โดยเปิดโลกการศึกษาเป็นที่พึ่งของคนไทยและขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในการ “ดูแลลูกศิษย์ เหมือนลูกหลานของเรา” ให้ดีที่สุด”

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC