Product and Service

การฝึกอบรมด้านภาษาและโลจิสติกสู่ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กระทรวงแรงงานของประเทศไทยต้องการจะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและให้การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์สำหรับแรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะมีการจัดฝึกอบรมภาษาสำหรับแรงงานในรูปแบบของทั้งห้องเรียนแบบดั้งเดิมและห้องเรียนออนไลน์ โดยจะใช้งบประมาณ 771,270,000 บาทสำหรับโครงการพัฒนาแรงงานสู่อาเซียนในปีงบประมาณ 2016

                กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน 1.2 ล้านคน ให้มีความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งโครงการจะดำเนินการในความร่วมมือกับภาคเอกชน นอกจากนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังจะนำเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทเอกชนที่ให้การฝึกอบรมทักษะสำหรับแรงงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                ปลัดกระทรวงแรงงานได้เน้นถึงความจำเป็นที่แรงงานจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาในขายแรงงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและยังต้องเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการออกไปขายแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียนอื่นๆ กระทรวงแรงงานจึงจะส่งเสริมและพัฒนาแรงงานไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและมีทักษะมากพอในการทำงานในประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ:
belogisticstraining.com.au

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC