About AEC

อาเซียนและ SAARC ตั้งค่าการตอบสนองภัยพิบัติในภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Shares Experience to SAARC in Setting up  Regional Disaster Response Mechanisms
 

                ด้วยความตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ จึงมีความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยสมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค (SAARC)ได้เยี่ยมชมสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนการศึกษาการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติ (SDMC)

                การแลกเปลี่ยนยังรวมไปถึงการเข้าชมไปถึงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการตอบสนองของอาเซียนในการจัดการปัญหาและมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เข้มแข็ง

                นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แสดงความยินดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ SAARC ซึ่งจะนำไปสู่​การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงเพื่อตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC