About AEC

อาเซียนและจีนทบทวนความร่วมมือ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ในการประชุมวันที่คณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียนและจีน (ACJCC) ที่จัดขึ้นในสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อทำการตรวจสอบความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามแผนงานอาเซียนและจีนเพื่อการพัฒนา

                ในที่ประชุมยังได้หารือหลายประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในสามเสาหลักของความ ร่วมมือที่ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยทางการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม

                การประชุมครั้งนี้เป็นประธานโดยเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยและเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรจีน เพื่อการทบทวนความร่วมมือและการพัฒนาไปสู่อนาคตทางความสัมพันธ์


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: aseanwatch.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC