Product and Service

อาเซียนเปิดตัว "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์"

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                อาเซียนได้วางแนวทางในการปรับปรุงสภาพชีวิตชนบทผ่านโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ซึ่งถูกเปิดตัวในตอนท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนในอินโดนีเซีย

                โครงการ OVOP เริ่มต้นที่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นในปี 1979 และกลายเป็นแนวทางทางเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค อันเนื่องมาจากวิธีการในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและตลาดโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนในชนบท

                ด้วยความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาแนวทาง OVOP สำหรับรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศในสมาชิกอาเซียน เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับของภูมิทัศน์ทางสังคมและโครงสร้างการบริหารของรัฐบาล

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: vietnamplus.vn

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC