Product and Service

ความก้าวหน้าของอาเซียนในด้านสันติภาพ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                รองเลขาธิการอาเซียนกล่าวในที่ประชุมด้านสันติภาพว่าแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีความพยายามที่จะแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาทภายในประเทศของตนเองและสร้างสิ่งที่เรียกว่า "สันติสนทนา" ระหว่างรัฐบาลและตัวแทนของกลุ่มผู้มีความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ

                การประชุมได้ดำเนินการในหัวข้อต่อไปนี้ (1) การพัฒนาความรู้และการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ใน อาเซียน (2) การพัฒนาและสันติภาพและสมานฉันท์ในพื้นที่ย่อยแต่ละประเทศ (3) การสร้างสันติภาพและความ สมานฉันท์ระหว่างประเทศและภูมิภาค (4) การพัฒนาของอาเซียนและอนาคตของสันติภาพและการประนีประนอมในอาเซียน

                นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการกล่าวถึงภาพรวมและทิศทางนโยบายด้านสันติภาพของอาเซียน โดยผู้แทนระดับสูงจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการสำนักเลขาธิการอาเซียนได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวทางซึ่งกันและกัน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC