About AEC

อาเซียนร่างแผนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนก่อนการเป็น AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                คณะทำงานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน (HLTF) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อร่างวิสัยทัศน์สำหรับประชาคมอาเซียน โดยได้มีการร่างแผนสำหรับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนก่อนการเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบในด้านการบูรณาการเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่าวิสัยทัศน์นี้จะมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและร่างกฎหมายอาเซียนให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

                HLTF ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีการประชุมเพื่อหารือและกำหนดวิสัยทัศน์ รวมถึงให้คำปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ

                การประชุม HLTF ในกัวลาลัมเปอร์มีการสรุปวิสัยทัศน์ซึ่งประกอบด้วยปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เพื่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนในช่วงปี 2025และสามพิมพ์เขียวที่ครอบคลุมประชาคมการเมืองและความมั่นคง, ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC