About AEC

อาเซียนมุ่งมั่นเพื่อความเป็นหนึ่งด้านการจัดการภัยพิบัติ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติมากที่สุดในโลกและเป็นพื้นที่มีแนวโน้มความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูง ทำให้เวทีสาธารณะในการประชุมของรัฐมนตรีของอาเซียนใน 2015 ยกเรื่องการจัดการภัยพิบัติ (ADDM) ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการพูดคุย

                การประชุมถูกจัดขึ้นในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชาเจ้าภาพและเป็นประธานปัจจุบันของคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติถูกจัดขึ้นเพื่อการลดภัยพิบัติและหาวิธีในการรับมือกับความสูญเสียทางภัยพิบัติ

                การประชุมมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการร่วมมืออย่างเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: histerius.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC