Product and Service

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กระทรวงศึกษาธิการของไทยจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการศึกษาและจะมีการผลักดันการพัฒนา เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่าการตัดสิน ใจที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการศึกษามีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับประชาคมอาเซียนในอนาคต 

                ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการศึกษาจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานนโยบายด้านการศึกษาของอาเซียนในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังจะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์การศึกษาสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

                ในความพยายามที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนจะเริ่มต้นจากการเพิ่มจำนวนของห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนไทยมีความสามารถทางการศึกษามากขึ้นและปรับหลักสูตรทางการศึกษาให้รองรับนักเรียนนักศึกษาจากประเทศอาเซียนอื่นๆ

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: cdn-redrow-cms-co-uk-theraft.netdna-ssl.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC