Product and Service

ความร่วมมืออาเซียนในการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศไทยได้มีการหารือประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความพยายามในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มอาเซียนในแง่ของการศึกษาและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค

                ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและการประเมินคุณภาพการศึกษาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการชุมเพื่อสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียนที่จัดขึ้นในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์

                โดยในเดือนสิงหาคมปี 2015 โครงการแรกเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงของนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆจะมีการทบทวนผลงานและศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายหลังของอาเซียนต่อไป ซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่มหาวิทยาลัยในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยของกลุ่มประเทศ CLMV(กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม)

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: huffpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC