Product and Service

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

                นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายและทางสังคมกับแรงงานข้ามชาติ ผ่านนโยบาย "One Stop Service" ที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติ โดยได้มีการจดทะเบียนแรงงานแล้วมากกว่า 1.6 ล้านคน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ได้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่าทั่วถึง

                นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรชาติอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนในการตั้งค่าอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างครอบคลุม โดยประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับการจัดการด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: static.parade.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC