Product and Service

ความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายเสรีของเภสัชกรในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศไทยได้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายเสรีของอาชีพเภสัชกรในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเภสัชกรไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเคลื่อนย้ายเสรีได้ในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2015

                สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะเริ่มต้นการจัดทำร่างกรอบการทำงานเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของเภสัชกรที่อยู่ในอาเซียน เช่นเดียวกับแพทย์, ทันตแพทย์และพยาบาลที่เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เนื่องจากเภสัชกรไทยจำนวนมากมีความพร้อมที่จะทำงานในต่างประเทศไม่เพียงแต่ในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น

                ในด้านใบอนุญาตเภสัชกร เภสัชกรที่ต้องการจะทำงานในต่างประเทศจะต้องผ่านการทดสอบและจะได้รับใบอนุญาตในประเทศของตนภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ นอกจากนี้ยังจะมีการฝึกอบรมก่อนการทดสอบใบอนุญาต

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: hsa.gov.sg

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC